مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: مرمریت کرم پرطاووسی، کرم

تربت مشهد و تراورتن کرم همدان

تلفن: 031-33801136
نمابر 031-33807212
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، خیابان گز
تلفن همراه: 0913-1178517
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، خیابان گز
031-33801136