مدیریت: محمود بیرجن

تلفن: 071-53823124
آدرس دفتر مرکزی: فارس، نیریز، کیلومتر 2 شهرسنگ
تلفن همراه: 0917-1319050
فارس، نیریز، کیلومتر 2 شهرسنگ
071-53823124