مدیریت: عباسی نیا

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33804031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1197186
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی 26
031-33804031