مدیریت: حمید فنایی

تولیدکننده: گرانیت مروارید

آدرس ایمیل: fanaei.hamid@gmail.com
نمابر 0513-3534438
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر 25 جاده فریمان، صنایع سنگ نیلوفر
تلفن همراه: 0915-1134721
مشهد، کیلومتر 25 جاده فریمان، صنایع سنگ نیلوفر