مدیریت: معاذی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد

تلفن: 031-33803090
نمابر 031-33803747
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-3271502 , 0913-1185201
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34 (گچ)
031-33803090