نیما صنایع سنگ

نیما صنایع سنگ

مدیریت: سرخیان

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، کرم و سیلور تکاب

تلفن: 031-33807447
نمابر 031-33807448
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26 / آدرس دفتر: خمینی شــهر، خیابان شهید بهشتی، تقاطع اول
تلفن همراه: 0913-1113334
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26 / آدرس دفتر: خمینی شــهر، خیابان شهید بهشتی، تقاطع اول
031-33807447