مدیریت: ارشیا نوری

مشاوره، طراحی و اجرای مصنوعات سنگی

تلفن: 021-22049385
نمابر 021-22058325
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلشــهر، ساختمان شقایق، طبقه چهارم
تلفن همراه: 0912-1967616
تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلشــهر، ساختمان شقایق، طبقه چهارم
021-22049385