مدیریت: حاج حیدری

تلفن: 031-33804858-9
نمابر 031-33804857
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 20
تلفن همراه: 0913-1182685 , 0913-1138579
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 20
031-33804858-9