مدیریت: بهزاد نیکفر

تلفن: تلفن: 9-3236033-0864
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، یاس شرقی
محلات، شهرک صنعتی ارقده، یاس شرقی
تلفن: 9-3236033-0864