مدیریت: نیکفر

تلفن: 0864-3230481-2
نمابر 0864-3228181
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه1، شرکت سنگبری برش کوه
محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه1، شرکت سنگبری برش کوه
0864-3230481-2