مدیریت: حسینی پناه

تلفن: 035-32837971
نمابر 035-32838525
آدرس دفتر مرکزی: یزد، ابرکوه، بلوار امام علی، شــرکت سنگبری نیک ابرکوه
تلفن همراه: 0913-1528209
یزد، ابرکوه، بلوار امام علی، شــرکت سنگبری نیک ابرکوه
035-32837971