مدیریت: حاج عبداله روح الهی

تولیدکننــده: انــواع مرمریــت هرســین،

پرطاووسی و مرودشت

تلفن: 031-33802239
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه اتفاق
تلفن همراه: 0913-1127430 , 0913-2092301 , 0912-7606756
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه اتفاق
031-33802239