مدیریت: سعیدی

تولیدکننــده: انــواع تراورتــن (عباسآباد، سیلور، شکلاتی)

تلفن: 031-33804514
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-4132170
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33804514