مدیریت: جواد ماهوش

تولیدکننده: گیوتین

تلفن: 031-33802117
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، فرعی 14
تلفن همراه: 0913-2175240
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، فرعی 14
031-33802117