مدیریت: محمد هادی زارع

طراحی، تولید و اجرای انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: hadistone55@gmail.com
وب سایت: www.hadistone.com
آدرس دفتر مرکزی: اول جــاده قم، بعد از کهریزک، بلوار امام حســین، خیابان دوم شمالی، کارخانه فلامک
تلفن همراه: 0912-1114867
اول جــاده قم، بعد از کهریزک، بلوار امام حســین، خیابان دوم شمالی، کارخانه فلامک
0912-1114867