مدیریت: مراد علی هاشمی

تولیدکننده: کلیه ســنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36663626 , 051-36659334
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ (سه راه دانش)، آزادی 115، سه راه دوم سمت راست
تلفن همراه: 5035380 -0915 (مرادعلی‌ هاشمی) و 9401850-0935 (محمد هاشمی)
مشهد، شهر سنگ (سه راه دانش)، آزادی 115، سه راه دوم سمت راست
051-36663626 , 051-36659334