مدیریت: هدایتی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، گرانیت، مرمریت و پله)

آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگــراه آســیایی (جاده قوچان)، شهر ســنگ، آزادی113
تلفن همراه: 0915-3170365 , 0915-1045934  
مشــهد، بزرگــراه آســیایی (جاده قوچان)، شهر ســنگ، آزادی113
0915-3170365 , 0915-1045934