موقعيت: 57 كيلومتری جنوب غرب مهاباد

نوع سنگ: سينيت

بهرهبردار: ابوبکر بایزیدی

آدرس بهرهبردار: مهاباد، 5كيلومتری جاده مهاباد سردشت، پلاک 20، سنگبری بایزیدی