مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی و

تزئینی (هرسین، سبزوار، چینی، کریستال)

 

 

تلفن: 021-56222429
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، اتوبــان تهران- قــم، بعداز فرودگاه امــام، خروجی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، روبروی درب ورودی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سـنگبری‌ها، پلاک21
تلفن همراه: 0912-1202456 , 0912-3033055
تهــران، اتوبــان تهران- قــم، بعداز فرودگاه امــام، خروجی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، روبروی درب ورودی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سـنگبری‌ها، پلاک21
021-56222429