مدیریت: معصومی

تولیدکننــده: مرمریــت و تراورتن ســفید

عباسآباد

 

آدرس ایمیل: hashtbehesht_stone@yahoo.com
تلفن: 031-33800287
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای خیابان گز
تلفن همراه: 0913-1110260 , 0913-1110310
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای خیابان گز
031-33800287