موقعيت: 10 كيلومتری قریه هفتومان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمود صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان شمس تبریزی، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 9- 0314-5836707
9- 0314-5836707