موقعيت: 16 كيلومتری قریه هفتومان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: پروین صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد،خيابان شمس تبریزی، ســنگبری صلصالسنگ سپاهان

تلفن: 9- 0314-5836707
9- 0314-5836707