موقعيت: فریمان، 15كيلومتر بعد از فریمان جاده شاهان گرماب

نوع سنگ: تراورتن شکلاتی

بهرهبردار: بهار زارع

آدرس بهرهبردار: مشــهد جــاده قوچان

سنگبری بهار زارع

تلفن همراه: 0915-1152761