مدیریت: ستاره

تولیدکننده: تراورتن مهاباد و یزد (چرمی و

صیقلی)

تلفن: 031-33801606
نمابر 031-33801607
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 10
تلفن همراه: 0913-1113965 , 0913-1198072
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان شماره 10
031-33801606