مدیریت: ابراهیم ستاره

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33800310
نمابر 031-33802624
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 10 (مرغ ناز)
تلفن همراه: 0913-1178829
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 10 (مرغ ناز)
031-33800310