مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: گرانیت و مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33804747 , 031-33802347 , 031-33802110
نمابر 031-33802351
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
تلفن همراه: 0913-31999090
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
031-33804747 , 031-33802347 , 031-33802110