مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55308990
نمابر 021-55078788
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، چهار راه بعثت، خیابان شهرزاد، بازار مرکزی سنگ تهران
تلفن همراه: 0912-2038694 * 0912-1180190
تهران، خیابان فدائیان اسلام، چهار راه بعثت، خیابان شهرزاد، بازار مرکزی سنگ تهران
021-55308990