مدیریت: عموتقی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33804492
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1112249 , 0901-5525227
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان26، فرعی 26
031-33804492