مدیریت: بزرگپور

توزیعکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44113831
نمابر 021-44115633
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 1
تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 1
021-44113831