مدیریت: علیرضا عسگری

نمابر 086-43236228
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نیلوفر شرقی
تلفن همراه: 0918-3966056
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان نیلوفر شرقی
0918-3966056