همکار سنگ قم شرکت تعاونی

همکار سنگ قم شرکت تعاونی

مدیریت: ابوالفضل محمدرضا بیگی

تولیدکننده: انواع پودر سنگ معدنی (سفید،

فله، پاکتی)، انواع ســنگ دانه بندی(نمره)

ســفید ورنگی، آهک، ماســه بادی، خاک

رس(فلــه و پاکتی)، گچ سوپر سفیدکاری

تلفن: 0253-8700181
نمابر 0253-8700193
آدرس دفتر مرکزی: قــم، کیلومتر8جاده اراک، نبش کوچه رضایی
آدرس کارخانه: قم، کیلومتر 42جاده قدیم اصفهان، جنب کارخانه سیمان نیزار، سمت چپ
تلفن همراه: 7584494 -0912
قــم، کیلومتر8جاده اراک، نبش کوچه رضایی
0253-8700181