هنرکده سنگ درویش

هنرکده سنگ درویش

مدیریت: علیرضا درویش

تولیدکننــده: تزئینــات ســنگی و نمــای

ساختمان

آدرس ایمیل: rss.darvish@gmail.com
نمابر 025-36551747
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 1513548 -0912 , 0912-1520933
قم، میدان 72تن، جاده کوه سفید
1513548 -0912 , 0912-1520933