مدیریت: سید جعفر هوشیار حسینی

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای تراورتن،

گرانیت، مرمریت و…

نمابر 35593588 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده شــاندیز، بین مدرس 19و 21، سنگبری هوشیار
آدرس کارخانه: فــارس، نیریز، شــهرک سنگ، فاز 2
تلفن همراه: 0915-1158730 , 0915-3142117
مشــهد، جاده شــاندیز، بین مدرس 19و 21، سنگبری هوشیار
0915-1158730 , 0915-3142117