مدیریت: عباسی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33802086
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-3096769
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33802086