مدیریت: صابری نژاد

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتــن

تلفن: 025-33440027
نمابر 025-33440127
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جــاده کاشــان، کیلومتر10، شــهرک سنگ، ســــی متری اول، نبش گلبن 4
تلفن همراه: 0912-1534297
قــم، جــاده کاشــان، کیلومتر10، شــهرک سنگ، ســــی متری اول، نبش گلبن 4
025-33440027