مدیریت: سید مصطفی مطلبی

تلفن: 031-42522922
نمابر 031-42523922
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، خیابان دوم غربی
تلفن همراه: 0913-1323103
اصفهان، رضوانشهر، شهرک صنعتی، خیابان دوم غربی
031-42522922