هیوا سنگ محلات

هیوا سنگ محلات

مدیریت: داوود و رضا کرمانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (تراورتن، مرمریت)

آدرس ایمیل: hivastone@yahoo.com
وب سایت: www.hivastone.com
تلفن: 086-43236115-18
نمابر 086-43236119
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان زنبق غربی
تلفن همراه: 0918-8650159 , 0912-6470399
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان زنبق غربی
086-43236115-18