مدیریت: امیر یوسفی

تولیدکننده: مرمریت کرم و مشکی

تلفن: 031-33808155
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 2862129 0913 (امیر یوسفی) و 2168166-0913 (گچکار)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33808155