مدیریت: عامکل – مختاری

تولیدکننده: انواع تراورتن

تلفن: 031-33807748
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه اتفاق
تلفن همراه: 0910-3007331 , 0913-1275714 , 0913-1123819
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه اتفاق
031-33807748