وحید دستجردی

وحید دستجردی

مدیریت: حاج حسینعلی وحید دستجردی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 031-33801726 , 031-33800621
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، انتهای فرعی 26 ماهوت
تلفن همراه: 0913-1111777
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، انتهای فرعی 26 ماهوت
031-33801726 , 031-33800621