مدیریت: ریاحی نژاد

تولیدکننده: گرانیت مروارید مشهد

تلفن: 031-33800894
نمابر 031-33800895
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44، سمت چپ
تلفن همراه: 0913-1111579 , 0913-1178118
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44، سمت چپ
031-33800894