مدیریت: ملاک

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن، گرانیت، مرمریت

تلفن: 36570677 -051 , 051-36511051
نمابر 051-36668075
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سـنگ، آزادی 113، نبش چهارراه اول، سمت چپ
تلفن همراه: 1239985 -0915 (ملاک) و 5055941-0915 (علیزاده)
مشهد، شهر سـنگ، آزادی 113، نبش چهارراه اول، سمت چپ
36570677 -051 , 051-36511051