وطن صنایع سنگ

وطن صنایع سنگ

مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(مرمریت پرطاووسی یزد و انواع مرمریت)

 

تلفن: 031-33802474
نمابر 031-33808285
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-2174414
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802474