مدیریت: رضا جلالیان

تولیدکننده: ســنگهای تراورتن

نمابر 36647425 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، 72تن، جاده کوه سفید، بعد از پل، سمت راست
تلفن همراه: 0912-1516022 و 1517209-0912
قم، 72تن، جاده کوه سفید، بعد از پل، سمت راست
0912-1516022 و 1517209-0912