مدیریت: حسین صرامی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: sarami2808@yahoo.com
تلفن: 021-56234000
نمابر 021-56232444
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن3
تلفن همراه: 2122808 -0912
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن3
021-56234000