وفائی صنایع سنگ

وفائی صنایع سنگ

مدیریت: محسن وفائی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

طراحی و تولید نما و دکورهای سنگی

آدرس دفتر مرکزی: مازندران، متل قو، شــهرک صنعتی
تلفن همراه: 0912-2179476
مازندران، متل قو، شــهرک صنعتی
0912-2179476