مدیریت: حاجیهاشمی

تولیدکننده: مشکی نطنز، سبز پیرانشهر

تلفن: 031-33800046
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، ابتدای خیابان گز
تلفن همراه: 0913-3194690-1 , 0913-1194690
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، ابتدای خیابان گز
031-33800046