مدیریت: محسن رفیعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن)

آدرس ایمیل: vm.rafeie@gmail.com
تلفن: 6647427 -0251
نمابر 6647530 -0251
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیــم تهران، کیلومتر7، ابتدای شهرک تلاش گران
تلفن همراه: 0912-7481769
قم، جاده قدیــم تهران، کیلومتر7، ابتدای شهرک تلاش گران
6647427 -0251