مدیریت: حسینی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت، ابری

وب سایت: www.valiasrstone.ir
تلفن: 33440014 -025
نمابر 33440013 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، 30متری اول امیرکبیر
تلفن همراه: 1515990 -0912
قم، جاده قدیم کاشان، 30متری اول امیرکبیر
33440014 -025