مدیریت: آقاعلی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 086-43236099
نمابر 086-43236098
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان لاله غربی
تلفن همراه: 0918-3695023 , 0918-1659078
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان لاله غربی
086-43236099